Search form

Salmo 69:7

7Chi ja jaꞌa maa ni, te kundee ini san ja ka nani ña ñayiu jin san,

vi tnaꞌa san jakanoo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index