Search form

Salmo 69:8

8Te na kuinio ja ñayiu inka ñuu kuu san nuu ñani san,

na kuinio ja tu ka jini ña ñani ni kaku jiꞌin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index