Search form

Salmo 7

Dios kuu ia jaꞌnde ndaa kuechi

Yaa ni tee David

1Nuu maa ni nduku san ja tavaꞌa ña ni, vi Jitoꞌo ja kuu ni ia Dios san.

Skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ndiꞌi ñayiu ka sondikin ña jin san.

2Kana saa vi kakuiko ñai jin san na kuinio ndikaꞌa,

te vi skuechi kueli ñai, te tu na in skaku niꞌnu ña jin san.

3Nuu ja na in jakueꞌe ni saꞌa san, vi Jitoꞌo ja kuu ni ia Dios san,

nuu ja na in guaa tu ni saꞌa ndaa san,

4nuu ja na in jakueꞌe ni saꞌa san jin ñayiu ka oo mani jin san,

axi ni kindee ndevaꞌa san ja ka nevaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

5te na vi sondikin ña ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san ndee na vi niꞌi ñai,

te na vi kuain niꞌnu ñai jin san nuu ñuꞌu,

te na vi skunta ñai jin san ndee nuu ñuyaka, te na kendoo kanoo san.

6Ndakoo ni jin ja kiti ini ni, vi Jitoꞌo san,

te vi kintnaꞌa ni jin ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,

chi ka kiti ini ndevaꞌi nuu san.

Chituu ña ni jin san, chi ja ni kaꞌan ni ja saꞌa ndaa maa ni ja jaꞌa san.

7Saꞌa ni ja na vi ndututu ñayiu ndiꞌi ñuu, te na vi kionduu ñai jin ni,

te ndee sukun ichi siki nuu ka oi yun, junkoo ni ja tatnuni ni.

8Te maa ni ja sandaa ni kuechi ñayiu ñuyiu, vi Jitoꞌo san,

sandaa ni nagua tniuu ndaa ja saꞌa san, vi Jitoꞌo san,

chi tu na jakueꞌe saꞌa san.

9Saꞌa ni ja na vi xndendoo ñayiu kueꞌe jin jakueꞌe ka saꞌi yun.

Su saꞌa ni ja na vi koyutnu ñayiu ndaa nuu ichi ni,

chi ia Dios ndaa kuu maa ni, te skuaꞌa ni naxa ka ndakani ini ñayiu jin anui.

10Kaa tikute ja tavaꞌa ña jin san oo nuu maa Dios,

ia skaku niꞌnu ñayiu ka oo ndaa ini anui.

11Maa Dios kuu ia ndaa ja jaꞌnde ndaa ya kuechi,

te ndiꞌi ni kiuu kiti ini ya siki ñayiu ka saꞌa jakueꞌe.

12Te nuu ja ma vi ndatnaꞌu ini ñayiu yun jakueꞌe ka saꞌi,

te ndakuun xenxeen ia Dios yuchi kani ya,

te vi ja oo tuaꞌa ya jin kuji ya ja tiuu ña ya.

13Te suni ja ni saꞌa tuaꞌa ya yutnu ndugua ja kaꞌni ña ya,

te ja oo tuaꞌa ya jin yutnu ndugua ja ka kai koko koko nuu.

14Vi kondiaꞌa ni ñayiu kueꞌe ja ka ñuꞌu chitu jakueꞌe ini anui, na kuinio ñasiꞌi ja ñuꞌu lulu,

chi ñuꞌu chitu ña janeꞌe jayichi, te ka jatui na kuinio ñasiꞌi ja jaꞌnde chii,

te ka skakui tnoꞌo tnoꞌo.

15Ka jatei in yau, te ka saꞌa kunui,

te vi maa nuu yau ja ka jatei yun vi nanakau mai.

16Te jakueꞌe ja ka saꞌi yun nanakau siki mai,

te vi nukuntuu mai jin jaxeen ndevaꞌa ka saꞌi yun.

17Saꞌa kaꞌnu san Jitoꞌo, chi ia ndaa kuu ya,

te kata san yaa ja ndakakuneꞌe san sivi maa Jitoꞌo, ia oo ndee sukun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index