Search form

Salmo 70

Vi ndakuatuo nuu ia Dios ja na chindee chituu ña ya

Yaa ni tee David

1Tanundaꞌa ni neꞌe ni, vi Dios, te ndatau ña ni nuu tnundoꞌo.

Neꞌe ñama ni, te chituu ña ni jin san, vi Jitoꞌo san.

2Saꞌa ni ja na vi kendoo kanoo maa ñayiu ka nduku ja vi kaꞌni ña jin san, vi na vi kunu nuu ini mai,

te na vi ndajiokuiin kanoo mai, chi ka ndukui ja vi saꞌa ñai jakueꞌe jin san.

3Te na vi ndakaka yata maa ñayiu ka jaku ndee ña jin san,

ja ka ndukanoi.

4Su ndiꞌi ñayiu ka ndanduku ña jin ni, na vi kokusii ini ndevaꞌi nuu ni.

Te ñayiu ka kutoo ja skaku niꞌnu ni jin, siun ni na vi kokaꞌin:

“Kaꞌnu kuu ia Dios”.

5Su sein, chi kundaꞌu san vi kusuchi ini san.

Neꞌe ñama ni, vi Dios,

chi maa ni kuu ia chituu ña vi ia ndatau ña nuu tnundoꞌo.

Neꞌe ni te ma kokukuee ni, vi Jitoꞌo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index