Search form

Salmo 71

Ndakuatu in tee nijaꞌnu nuu ia Dios

1Nuu maa ni, vi Jitoꞌo, nduku san ja tavaꞌa ña ni,

te ma xndendoo saꞌun ña ni ja kendoo kanoo san.

2Maa ni kuu ia Dios ndaa, te chituu ña ni vi ndatau ña ni nuu tnundoꞌo.

Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san, te skaku niꞌnu ña ni.

3Te kokuu maa ni na kuinio in kava, te siun ni kojaa san nuu ni ja tavaꞌa ña ni jin san,

chi ni tatnuni ni ja kaku niꞌnu san, chi maa ni kuu kava san vi ia ndakui san.

4Skaku ña ni nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe, vi Dios,

vi nuu ndaꞌa ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa vi ñayiu niꞌi ini.

5Chi ndetu kaꞌnu ña san jin maa ni, vi Jitoꞌo san,

te ndee kuechi san kukanu ini ña san jin ni.

6Te maa ni kuu ia xteku ña jin san guaa ndee nuu ni ñuꞌu san chii siꞌi san.

Te maa ni ni saꞌa ja ni kaku san, te siun ni kosaꞌa kaꞌnu ña san.

7Te kuaꞌa ñayiu ka saꞌu kuii ini ka ndiaꞌa ñai jin san,

su maa ni kuu ia ndakui ja tavaꞌa ña jin san.

8Te na kuꞌun chitu yaa yuꞌu san,

te ndiꞌi ni kiuu na kokata san ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu ni.

9Te ma skexiko ña ni kiuu ja kuu nijaꞌnu san,

te ma xndendoo ña ni nuu ma koo ndakui ka san.

10Chi ka ndatnoꞌo tnaꞌa tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san ja vi ndakoo de siki san,

te ka skaꞌan tnaꞌa ñayiu ka kuini ja vi kaꞌni ña jin san.

11Te ka kachi: “Ni xndendoo ña ia Dios jin de, te vi sondikin ni de,

te vi kakuiko ni de, chi tu na in skaku niꞌnu ña jin de”, ka kachi.

12Ma kuu jika ni nuu oo san, vi Dios.

Neꞌe ñama ni, vi Dios, te chituu ña ni jin san.

13Te na vi kendoo kanoo tee ka kaꞌan ja vi kaꞌni ña jin san, vi na vi naa de.

Te ñayiu ka nduku ja vi saꞌa ñai jakueꞌe, na vi kendoo kanoi, vi na vi kunu nuu ini.

14Su sein, chi siun ni kondetu kaꞌnu ña san,

te in kiuu in kiuu ka, kosaꞌa kaꞌnu ña san jin ni.

15Te ndiꞌi ni kiuu kokaꞌan san ja saꞌa ndaa ni,

vi ni skaku niꞌnu ña ni, visi ma kenta san ja jinkuiꞌnu ini san.

16Te ndakani san tniuu naꞌnu ja saꞌa ni, vi Jitoꞌo san,

te kondaskaꞌan san ñayiu tniuu ndaa ja saꞌa ni, chi maintnoꞌo maa ni guaa saꞌa ni.

17Te ndee nuu lule san ni kaxtnoꞌo ni nuu san, vi Dios,

te ndee kiuu vitna ndakani ni san tniuu naꞌnu ja saꞌa ni.

18Te ma xndendoo ña ni jin san, vi Dios,

visi ja ni kuu nijaꞌnu san vi ja ni kuvixi saꞌun san,

guaa ndee na ndakani san jakaꞌnu ni nuu ñayiu kuechi ka,

vi nuu ñayiu vi koo nuu kuee ka ja ia ndakui ndevaꞌa kuu ni.

19Te tniuu ndaa ja saꞌa ni kenta ndee andivi,

te saꞌa ni tniuu naꞌnu ndevaꞌa, vi Dios,

te tu na in kuu saꞌa nagua saꞌa maa ni.

20Te visi ni saꞌa ni ja ni kii kuaꞌa jakueꞌe siki san, vi ni tnaꞌa san tnoꞌo suchi ini,

su ndaxteku ña ni, te ndatau ña ni ndee nuu kunu chii ñuꞌu.

21Te ndataa ni kuaꞌa jayiñuꞌu nuu san,

vi ndataa ni tnoꞌo sii ini.

22Te saꞌa kaꞌnu ña san jin ni, vi Dios, chi tee san yaa jin arpa,

te kata san ja ia ndaa kuu ni, vi kata san yaa jin xtnuu kaxin, chi ia ii ñayiu Israel kuu ni.

23Te kokusii ini san ja kata san nuu ni,

vi suni kokusii ini ndiꞌi san jin anu san, chi ni skaku niꞌnu ña ni.

24Te ndiꞌi ni kiuu kokaꞌan san ja saꞌa ndaa ni,

chi ka kendoo kanoo ñayiu ka nduku ja vi saꞌa ñai ja kueꞌe jin san,

vi ni ka jinonuu ini.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index