Search form

Salmo 71:14

14Su sein, chi siun ni kondetu kaꞌnu ña san,

te in kiuu in kiuu ka, kosaꞌa kaꞌnu ña san jin ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index