Search form

Salmo 71:22

22Te saꞌa kaꞌnu ña san jin ni, vi Dios, chi tee san yaa jin arpa,

te kata san ja ia ndaa kuu ni, vi kata san yaa jin xtnuu kaxin, chi ia ii ñayiu Israel kuu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index