Search form

Salmo 72

Na koo in rey ndaa ja kotatnuni de

Yaa ja kuaꞌan nuu rey Salomón

1Kuñaꞌa ni tnoꞌo ndichi nuu rey ja na kuni de kaꞌnde ndaa de kuechi nagua saꞌa maa ni, vi Dios,

te kaxtnoꞌo ni nuu seyii rey ja na saꞌa ndaa de.

2Te na tatnuni ndaa de nuu ñayiu ñuu ni,

vi saꞌa ndaa de ja jaꞌa ñayiu ka tnaꞌa tnoꞌo suchi ini.

3Te na vi kuñaꞌa yuku vi tinduu javii javaꞌa ja na vi koo vaꞌa ñayiu ñuu ni.

4Te saꞌa ndaa rey ja jaꞌa ñayiu ka kusuchi ini nuu ñuu,

vi skaku niꞌnu de seꞌe ñayiu ka kundaꞌu,

te tetniuu de tnundoꞌo siki ñayiu ka tatnuni xeen.

5Te siun ni na vi koyuꞌu niꞌnu ña ñayiu jin ni, vi Dios,

nini yeꞌe nikandii vi yoo andivi.

6Te rey yun kokuu na kuinio sau ja kuun siki yuku ja ni teꞌnde

axi na kuinio yuyu ja joso nuu ñundeꞌi.

7Te kosaꞌa ndaa de tiempu ja kotatnuni de, te vi koo mani ñayiu,

te vi koo vii vi koo vaꞌi, guaa ndee nuu ma yeꞌe ka yoo andivi.

8Te kenta de kotatnuni de guaa ndee nuu jinkituu ndute mar

jin guaa ndee inka nuu jinkituu ndute mar.

Kejaꞌa guaa ndee yute Éufrates te kenta guaa ndee jaꞌa ñuyiu.

9Te na vi kindei vi kititi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin de ja ka oo nuu ñuꞌu teꞌa,

te na vi kindei ñayiu yun guaa ndee nuu ñuyaka.

10Te rey ka oo Tarsis vi ñayiu ka oo yuꞌu ndute mar kikuei jin ja vi skutaꞌu ñai jin de.

Te rey ka oo ñuu Sabá vi ñuu Seba kikuei de ja vi kuñaꞌa de xuꞌun impuestu nuu de.

11Te ndiꞌi tee ka kuu rey vi kindei vi kititi nuu de.

Te ndiꞌi ñayiu ndiꞌi ñuu naꞌnu vi kunukuechi nuu de.

12Chi skaku niꞌnu tee kuu rey yun ñayiu ka kundaꞌu ja ka jikantaꞌu nuu de,

vi ñayiu ndaꞌu kusuchi ini ja tu na in chituu ña jin.

13Te kundaꞌu ini de ñayiu ka kundaꞌu vi ñayiu tu nagua ka nevaꞌa saꞌun,

te skaku niꞌnu de ñayiu ka kundaꞌu ja ma vi kui.

14Te skaku niꞌnu ña de nuu ndaꞌa ñayiu ka saꞌa ndevaꞌa ndetnuni ña

vi nuu ndaꞌa ñayiu inu xeen ndevaꞌa,

chi yaꞌu ndevaꞌa ndee ja ka teku ñayiu ka kuu ndaꞌu yun nuu de.

15Te na koteku rey nikuii nikani, te na vi kuñaꞌa oro oo ñuu Sabá nuu de,

te siun ni na vi kondakuatuo nuu ia Dios ja jaꞌa de,

te ndiꞌi ni kiuu na kosaꞌa vii kosaꞌa vaꞌa ña ia Dios jin de.

16Te na koo kuaꞌa triu nuu ñuu de, te na kava kuaꞌa triu nuu yuku,

te na vi kokanda yoko triu na kuinio yutnu ka oo Líbano,

te na vi kaya kuaꞌa ñayiu vi koo ñuu de na kuinio yuku ja nana kuaꞌa nuu ñundeꞌi.

17Te nikuii nikani koo sivi rey yun, te siun ni vi kosaꞌa kaꞌnu ña jin de nini yeꞌe ka nikandii.

Te ndiꞌi ñayiu ñuyiu vi koo vii vi koo vaꞌa jin maꞌñu sagua de, te ndiꞌi ñayiu vi kaꞌan nuu de:

“Na taꞌu na ndetu ni”.

18Kaꞌnu kuu Jitoꞌo Dios, ia Dios ñayiu Israel,

chi maintnoꞌo maa ya saꞌa tniuu vii ndevaꞌa.

19Te kaꞌnu kuu sivi ya, chi siun ni yeꞌe tajan ya,

te ninii nuu ñuyiu yeꞌe tajan ya.

Saa na kokuu vi saa na kokuu.

20Yaꞌa jindiꞌi tnoꞌo ndakuatu David, seyii Isaí.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index