Search form

Salmo 72:14

14Te skaku niꞌnu ña de nuu ndaꞌa ñayiu ka saꞌa ndevaꞌa ndetnuni ña

vi nuu ndaꞌa ñayiu inu xeen ndevaꞌa,

chi yaꞌu ndevaꞌa ndee ja ka teku ñayiu ka kuu ndaꞌu yun nuu de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index