Search form

Salmo 72:15

15Te na koteku rey nikuii nikani, te na vi kuñaꞌa oro oo ñuu Sabá nuu de,

te siun ni na vi kondakuatuo nuu ia Dios ja jaꞌa de,

te ndiꞌi ni kiuu na kosaꞌa vii kosaꞌa vaꞌa ña ia Dios jin de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index