Search form

Salmo 72:20

20Yaꞌa jindiꞌi tnoꞌo ndakuatu David, seyii Isaí.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index