Search form

Salmo 73

LIURU KUU UNI

Salmos 73—89

Kaꞌan ndaꞌu ña ia Dios jin ñayiu ndaa

Yaa ni tee Asaf

1Jandaa ndija ja ia vaꞌa ini kuu Dios jin ñayiu Israel,

vi vaꞌa ini ya jin ñayiu ka oo vii ini anui.

2Su sein, chi joo ni ka te kanakau san nuu jakueꞌe,

te vi joo luluu ni ka, te kekaa siꞌin san.

3Chi ni kuu kuasun ini san jin ñayiu inu teyii,

vi ja mavikukuika ñayiu ka saꞌa jakueꞌe.

4Chi ni tu ka ndiꞌni ja vi kui,

chi ka oo ndakui vi ka oo vaꞌi.

5Chi tu na tnoꞌo suchi ini ka tnaꞌi nagua ka ndoꞌo ñayiu ñuyiu,

te ni tu na tnundoꞌo ka tnaꞌi nagua ka ndoꞌo sava ka ñayiu.

6Te yun guaa ja inu teyii yun kuu na kuinio chiꞌi ja ka ñuꞌu sukuin,

te ja inu xein yun kuu na kuinio saꞌun ja ka niꞌnui.

7Te vi ja yatni ja kanakuei nduchi nui ja inu ndatnui,

te kuaꞌa ndevaꞌa jakueꞌe ka ndakani ini.

8Te ka saꞌa kuasun ñai jin ñayiu vi ka kaꞌin ninoꞌo tnoꞌo kueꞌe,

vi ka kaꞌan teyii ndevaꞌi vi ka saꞌa xeen ndevaꞌi.

9Te ka kaꞌan neꞌi siki ia Dios oo ndee andivi,

vi ka kaꞌin kuentu ñayiu nii ñuyiu.

10Te ka kani ka kani ñayiu maa ia Dios,

te ka ndaꞌi ñayiu ya guaa ndee ka yichi tenui.

11Te ka kachi ñayiu kueꞌe yun: “¿Naxa kuni tna ia Dios?

¿Naxa jinkuiꞌnu tna ini ia oo ndee sukun yun?”

12Te kondiaꞌa ni ñayiu kueꞌe yaꞌa, ja vini ja tu ka nduku ndei nuu ñuyiu,

te kuaꞌankuei mavikukuikai.

13Te jandaa ja tu nagua jiniuꞌu ja ni ndasavii san anu san,

vi ni ndakate san ndaꞌa san jin ndiꞌi jakueꞌe.

14Te ndiꞌi ni kiuu ka kuun ka kani ña jin san,

te ndiꞌi ni neꞌe tnaꞌa san tnundoꞌo.

15Te nuu ja na kachi san: “Na kaꞌon nagua ka kaꞌan mai”,

nuu ja saa te xndaꞌu san ndikin tata ni, vi Dios.

16Te nuu ni, nduku ndee san ja jinkuiꞌnu ini san ndiꞌi yaꞌa,

su vijin ndevaꞌa ni kuu ja kuni san.

17Guaa ndee ni kiuu san ini veꞌe ii ni, vi Dios,

te ni jinkuiꞌnu ini san ndenu kentakuei ñayiu kueꞌe.

18Chi ja ndaa ndija ja ni saꞌa ni jin in nuu ndiꞌvi ndevaꞌa

te tundaꞌa ni jin ja junkuei nuu vi nai.

19Te vi nunuu ni te vi nai,

te ioo ndevaꞌa kokuu nuu vi naa ndiꞌi.

20Te ñayiu kueꞌe yun, chi vi kokuu na kuinio in jani ja ñama ndunaa ini ñayiu nuu ndotoi,

te saa ñama skexiko ni jin nuu ndakoo ni siki, vi Jitoꞌo san.

21Te kusuchi ndevaꞌa ini san,

te vi suaꞌa jatu anu san ja tnaꞌu ini san.

22Te nase ndeꞌe ña jini san nagua kuu, ja tu ni jinkuiꞌnu ini san,

te ni okuu san na kuinio in kiti ndee nuu ni.

23Te visi ni saa, te siun ni oo san jin ni,

te tnii ni ndaꞌa kuaꞌa san.

24Te ndeka ña ni jin san ichi jika san vi xteku ña ni jin san,

te nuu kuee ka, te ndakuaka ña ni nuu yeꞌe tajan ni.

25Te tu nagua nevaꞌa san andivi, chi maintnoꞌo maa ni, vi Dios.

Te nuu ja oo san jin ni, te tu ndioo ka ini san nagua oo nuu ñuyiu yaꞌa.

26Kuaꞌan yiki kuñu san vi anu san makuita,

su maa ni kuu kava, vi Dios, ja ndasaꞌa ndakui ni anu san,

te maa ni kuu ia saꞌa jajin san nikuii nikani.

27Chi vi jinaa ñayiu ka kuu jika nuu ni,

te xnaa ni ndiꞌi ñayiu ka kujioo nuu ni.

28Su ja maa san, chi guaꞌa ka kuu ja koo yatni san nuu ni, vi Dios,

te kukanu ini ña san jin ni, vi Jitoꞌo san, ja maa ni kuu ia Dios san,

ja jito jini ña ni, nagua ja ndakani san ndiꞌi tniuu naꞌnu saꞌa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index