Search form

Salmo 73:20

20Te ñayiu kueꞌe yun, chi vi kokuu na kuinio in jani ja ñama ndunaa ini ñayiu nuu ndotoi,

te saa ñama skexiko ni jin nuu ndakoo ni siki, vi Jitoꞌo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index