Search form

Salmo 73:26

26Kuaꞌan yiki kuñu san vi anu san makuita,

su maa ni kuu kava, vi Dios, ja ndasaꞌa ndakui ni anu san,

te maa ni kuu ia saꞌa jajin san nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index