Search form

Salmo 73:27

27Chi vi jinaa ñayiu ka kuu jika nuu ni,

te xnaa ni ndiꞌi ñayiu ka kujioo nuu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index