Search form

Salmo 74

Vi ndakuatuo ja na skaku niꞌnu ña ia Dios

Yaa ni tee Asaf

1¿Nau ja vi nikuii nikani ni xndendoo ña ni, vi Dios?

¿Nau ja kiti ini ndevaꞌa ni nuu ñayiu ñuu ni

ja ka kui na kuinio ndikachi ja ka ñuꞌu ti nuu ite kuikuii ni?

2Ndakaꞌan ni jin ñayiu ñuu ni ja ni niꞌi ni ndee jananaꞌa,

ñayiu ni ndatau ni ja vi kokui ñayiu saꞌa jajin ni,

te ndakaꞌan ni yuku Sión nuu ni oo ni.

3Neꞌe ni te kiondita ni nuu ka nduei veꞌe ñuu ni ja ni ka ndaa yaꞌa,

te kondiaꞌa ni ja ni ka xnani ndiꞌi tee ka kaꞌan uꞌu ña jion veꞌe ii ni.

4Te ka kañu xeen tee ka ndakoo siki ni ini veꞌe ii ni,

te ni ka jani de saꞌun ii ja xneꞌe ja ni ka kundee de.

5Te ni ka ndakoo de siki veñuꞌu ni jin kaa yoko,

na kuinio tee jaꞌnde yutnu nuu ka ndaa nenee tnu.

6Te jin kaa yoko yun vi jin martiyu ni ka jaꞌnde de ndiꞌi yutnu

ja ni ndukutu ini veñuꞌu ni.

7Te ni ka teñuꞌu de veñuꞌu ni,

vi ni ka saꞌa neꞌe ni ka saꞌa yichi de veꞌe ii nuu ka ndakakuneꞌe sivi ni,

te ni ka skunta de ndee nuu ñuꞌu.

8Te ni ka ndakani ini de jin anu de: “Na vi xnao in jichi ni jin”.

Te ni ka teñuꞌu de ndiꞌi veꞌe ii nuu ni ka ondututu san ja ni ka ochiñuꞌu ña san, vi Dios.

9Te tu ka jini ka san tniuu naꞌnu ja saꞌa ni,

te ni tu ka na tee ka ndakani tnoꞌo ni ka oo,

te ni tu na in kaꞌan na kiuu saa ndiꞌi tnundoꞌo yaꞌa.

10¿Te nasaa ka kiuu guaa vi kokuaku ndee ña tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san, vi Dios?

¿A vi nikuii nikani vi kokaneꞌe ña ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ni?

11¿Nau ja vi tu saꞌun nagua saꞌa ni jin ñayiu yun?

¿Nau ja tayuꞌu ni ndaꞌa ni, te vi suaꞌa ni ndiaꞌa ni?

12Su maa ni kuu rey san ndee jananaꞌa, vi Dios,

te maa ni saꞌa tniuu naꞌnu ja skaku niꞌnu ni ñayiu ñuyiu.

13Te ni jaꞌnde maa ni ndute mar jin ja kaꞌnu ni,

vi ni taꞌu ni xini kiti naꞌnu ka ñuꞌu nuu ndute mar yun.

14Te ni jaxin ni xini inka kiti kaꞌnu oo nuu ndute mar,

te ni jiñaꞌa ni ja ni ka jaa kiti ka oo nuu ñuꞌu teꞌa.

15Te ni saꞌa ni ja ni ka jinonta nuu ndute vi yute,

te ni sichi ni yute nuu jika niꞌi ndute ja tu yichi de.

16Te kuenta maa ni kuu tnoꞌo nduu vi suni tnoꞌo jakuaa,

te maa ni, ni jani yoo vi nikandii ja ka oo yutnu.

17Te maa ni, ni chikuaꞌa ndenu yituu jaꞌa ñuyiu,

vi ni saꞌa ni yoo iꞌni vi yoo vijin.

18Te ma ndunaa ini ni, vi Jitoꞌo san, jin ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ni,

ja ka jaku ndee ñai, vi ñayiu ja tu ka jini nagua kuu, te ka kaneꞌe ñai jin ni.

19Te ma kuandetu ni ja vi kaꞌni ña ñayiu ka kuu na kuinio kiti xeen, jin sein

ja tu inu ndakui san ja ka kuu san na kuinio kuku.

Te ni ma ndunaa ini ni in jichi ni jin ñayiu ñuu ni ja ka tnaꞌi tnoꞌo suchi ini.

20Te kondiaꞌa ni tratu ni saꞌa ni jin ñayiu ñuu ni, te koto kuni ña ni,

chi vi ninii nuu yuꞌu ñuu yaꞌa ka oo ñayiu xeen.

21Te ma kuandetu ni ja vi kendoo kanoo ñayiu ka tnaꞌa tnundoꞌo,

te na vi saꞌa kaꞌnu ña ñayiu ka tnaꞌa tnoꞌo suchi ini vi ñayiu tu nagua ka nevaꞌa.

22Ndakoo ni, vi Dios, te kaꞌan niꞌnu ni ja jaꞌa maa ni.

Ndakaꞌan ni ja in kiuu in kiuu, ka kaneꞌe ña ñayiu vasa jin ni.

23Te ma ndunaa ini ni ja ka kana jaa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ni,

vi ja ka kuvaa ka kuu ioo ñayiu ka ndakoo siki ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index