Search form

Salmo 74:19

19Te ma kuandetu ni ja vi kaꞌni ña ñayiu ka kuu na kuinio kiti xeen, jin sein

ja tu inu ndakui san ja ka kuu san na kuinio kuku.

Te ni ma ndunaa ini ni in jichi ni jin ñayiu ñuu ni ja ka tnaꞌi tnoꞌo suchi ini.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index