Search form

Salmo 74:20

20Te kondiaꞌa ni tratu ni saꞌa ni jin ñayiu ñuu ni, te koto kuni ña ni,

chi vi ninii nuu yuꞌu ñuu yaꞌa ka oo ñayiu xeen.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index