Search form

Salmo 74:5

5Te ni ka ndakoo de siki veñuꞌu ni jin kaa yoko,

na kuinio tee jaꞌnde yutnu nuu ka ndaa nenee tnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index