Search form

Salmo 74:6

6Te jin kaa yoko yun vi jin martiyu ni ka jaꞌnde de ndiꞌi yutnu

ja ni ndukutu ini veñuꞌu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index