Search form

Salmo 75

Maa Dios kuu ia sandaa

Yaa ni tee Asaf

1Ka ndakuantaꞌu san nuu ni, vi Dios,

ka ndakuantaꞌu san nuu ni, chi yatni ñuꞌu oo ni,

te ka ndakani ñayiu tniuu naꞌnu saꞌa ni.

2Te kachi Jitoꞌo: “Vi mamaa kiuu ja jani rin,

te saꞌa ndaa rin ja jaꞌa in in ñayiu.

3Te nuu tnaa ñuyiu vi ndiꞌi ja oo nui,

te maa rin guaa yituu guaꞌa ndee jaꞌa ñuyiu ja tu ndonso.

4Te jiñaꞌa rin nuu ñayiu ka saꞌa kaꞌnu maa: Ma vi saꞌa sukun ron maa ron.

Te nuu ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, jiñaꞌa rin: Ma vi kokuu teyii ron.

5Ma kokuu vixin ron ja kaꞌnu kuu ron,

ni ma kaꞌan teyii ron.”

6Chi ni masu ichi nuu jinonta nikandii, ni masu ichi nuu makee,

ni masu in ñuꞌu teꞌa, vaji ja kuu kaꞌnu ñayiu.

7Chi maa Dios kuu ia saꞌa ndaa, te nuneꞌe ña ya jin sava ñayiu,

su saꞌa kaꞌnu ña ya jin sava ka ñayiu.

8Te nee tuaꞌa Jitoꞌo in vasu nuu ñuꞌu chitu vinu ja kuu ja kiti ini ya,

vi jaa jaa tiꞌiñu nuu ja ni saka tnaꞌa jin ndinuu nuu yuku,

te nuu koso ya, te ndiꞌi ñayiu ka saꞌa jakueꞌe vi koꞌo, te vi ni in yuyu ka ma kendoo.

9Su sein, chi siun ni kokaꞌan san tnoꞌo yaꞌa,

te kata san yaa ja saꞌa kaꞌnu san ia Dios ndi Jacob.

10Chi kachi Jitoꞌo: “Kindee rin ndiꞌi ja ka saꞌa teyii ñayiu ka saꞌa jakueꞌe,

su skaya kuaꞌa rin jandakui ñayiu ndaa”, kachi Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index