Search form

Salmo 75:2

2Te kachi Jitoꞌo: “Vi mamaa kiuu ja jani rin,

te saꞌa ndaa rin ja jaꞌa in in ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index