Search form

Salmo 75:3

3Te nuu tnaa ñuyiu vi ndiꞌi ja oo nui,

te maa rin guaa yituu guaꞌa ndee jaꞌa ñuyiu ja tu ndonso.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index