Search form

Salmo 75:5

5Ma kokuu vixin ron ja kaꞌnu kuu ron,

ni ma kaꞌan teyii ron.”

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index