Search form

Salmo 76

Maa Dios kuu ia kundee siki ñayiu kueꞌe

Yaa ni tee Asaf

1Ñayiu Judá, chi ka jini guaꞌi ia Dios,

te teku tnoꞌo ndevaꞌa ya nuu ñayiu Israel.

2Te ñuu Salem oo veñuꞌu ya,

te yuku Sión kuu nuu oo ndiaꞌa ya.

3Te yun ni jaꞌnu ya yutnu ndugua ja ka tiuu jin kuji,

vi kaa tikute vi yuchi kani vi ndiꞌi ja ka jantniuu ñayiu nuu ka jaxin tnaꞌa.

4Te maa ni, guaa vivii yeꞌe tajan ni, vi Dios,

te kaꞌnu ka kuu ni saa yuku ja ka oo nikuii nikani.

5Te ni ka ndondee ndiꞌi ja ka nevaꞌa tee inu ndakui yun,

te ni ka kixin in jichi ni de, te ni tu ni ka ndoneꞌe ndaꞌa saꞌun ka de.

6Te nuu ni kuxeen ni, vi Dios ndi Jacob,

te vini ja tu ni ka kanda ka carreta vi kuai ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña.

7Ka yuꞌu ndevaꞌa ña ñayiu jin ni, vi Dios,

¿te na in kundee ini ja konokuiin nuu ni nuu kiti ini ni?

8Te ndee andivi oo ni, te sandaa ni kuechi ñayiu,

te ndiꞌi ñayiu ni ka yuꞌu, te ni ka jasi yuꞌi.

9Te nuu ndakoo ni, vi Dios, ja sandaa ni kuechi ñayiu,

te skaku niꞌnu ni ndiꞌi ñayiu inu luu ini nuu ñuyiu yaꞌa.

10Te ja ka kiti ini ñayiu nduu yaa ja vi katai nuu ni,

te visi joo luluu ni ka ñayiu vi kendoo, su vi saꞌa kaꞌnu ñai jin ni.

11Vi kee yuꞌu ni nuu ia Dios, su vi skunkuu ni nuu ya.

Te ndiꞌi maa ni ja ka oo ni nii nuu oo ia ka yuꞌu ndevaꞌa ñayiu,

neꞌekuei ni te vi soko ni nuu ya,

12chi maa ya kindee ja ka jichi ka kanda tee ka kuu naꞌnu,

vi saꞌa ya ja ka yuꞌu tee ka kuu rey nuu ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index