Search form

Salmo 76:9

9Te nuu ndakoo ni, vi Dios, ja sandaa ni kuechi ñayiu,

te skaku niꞌnu ni ndiꞌi ñayiu inu luu ini nuu ñuyiu yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index