Search form

Salmo 77

Na vi ndakaꞌon tniuu naꞌnu ni saꞌa ia Dios

Yaa ni tee Asaf

1Ni kana jaa san nuu ia Dios, ni kana jaa san nuu ya,

nagua ja na konini ya tnoꞌo ja jikantaꞌu san nuu ya.

2Kiuu ja kusuchi ini san, te ndanduku san Jitoꞌo,

te ni ja tu jinkuiin san ja kaneꞌe san ndaꞌa san nuu ndakuatu san tnoꞌo jakuaa,

su tu yaꞌa ini anu san ja ndusii ini san.

3Te nuu ndakaꞌan san ia Dios, te tnana ndaꞌu san,

te ndakani ini san tniuu saꞌa ya, te kuita anu san.

4Te tu jandetu ni ja kusun san, vi Jitoꞌo san,

te vini ja tu jini san nagua saꞌa san, te ni ja tu kuu ja kaꞌan san.

5Ndakaꞌan san ndee kiuu xtnañuꞌu

vi nagua ni kuu ndee jananaꞌa yun.

6Te ndakaꞌan san yaa ja ni ojita san tnoꞌo jakuaa,

te ndakani ini san jin anu san, te kachi san:

7“¿A vi in jichi ni, ni skexiko ña Jitoꞌo,

te ma kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ka ña ya jion?

8¿A vi ma kundaꞌu saꞌun ka ini ña ya jion?

¿A vi nikuii nikani ja ni ndiꞌi tnoꞌo ni kee yuꞌu ya?

9¿A ni ndunaa ini ia Dios ja kundaꞌu ini ña ya jion?

¿A kiti ini ndevaꞌa ya ja vini ja tu kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ka ña ya?”

10Te ni kachi san: “Yaꞌa kuu ja kusuchi ka inio,

chi masu inuu ka saꞌa ia oo ndee sukun tniuu naꞌnu jin nagua ni osaꞌa ya ndee ama ka”.

11Kondakaꞌan san tniuu naꞌnu ni saꞌa Jitoꞌo,

te kondakaꞌan san javii javaꞌa ni saꞌa ya ndee ja ni kuu nanaꞌa yun.

12Te kondakaꞌan san ndiꞌi tniuu naꞌnu ni saꞌa ni, vi Dios,

te kokaꞌan san tniuu vii ni saꞌa ni.

13Te ichi vii kuu ichi ni, vi Dios.

Te tu na inka chuꞌchi kaꞌnu ka saa maa ni.

14Chi maa ni kuu ia Dios ja saꞌa ni tniuu vii tniuu vaꞌa,

te ni xneꞌe ni jakaꞌnu ni nuu ñayiu taka ñuu.

15Te jin jandakui ni, ni ndatau ni ñayiu ñuu ni,

ja ka kui ndikin tata Jacob vi seꞌe de José.

16Nuu ni jini ña ndute mar jin ni, vi Dios, te ni yuꞌu de,

te vi ni kisi kaꞌa ndute mar ja ni yuꞌu.

17Te ni kuun sau ndee nuu viko,

te ni kaꞌndi andivi, vi ni kuun tajan.

18Te vi jiso kuiti kaꞌndi saꞌa ni nuu yiꞌi tikacha andivi,

te nii kuiti ñuyiu yeꞌe ja kuun tajan, te ni kisi ñuꞌu ja ni tnaa.

19Te ni june ni ichi nuu ndute mar, vi ni jaꞌnde ni ndute mar,

su tu na in ni nukuꞌun ndenu naꞌa siꞌin ni.

20Te ni ondeka ni ñayiu ñuu ni ja ni ka ojikai na kuinio ndikachi,

jin maꞌñu sagua Moisés vi Aarón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index