Search form

Salmo 77:10

10Te ni kachi san: “Yaꞌa kuu ja kusuchi ka inio,

chi masu inuu ka saꞌa ia oo ndee sukun tniuu naꞌnu jin nagua ni osaꞌa ya ndee ama ka”.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index