Search form

Salmo 77:16

16Nuu ni jini ña ndute mar jin ni, vi Dios, te ni yuꞌu de,

te vi ni kisi kaꞌa ndute mar ja ni yuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index