Search form

Salmo 78:14

14Te tnoꞌo nduu ni ondeka ya ñayiu yun jin in viko,

te niñu niñu tnoꞌo jakuaa ni oyeꞌe niꞌnu in ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index