Search form

Salmo 78:17

17Su visi ni saa, te ni ka saꞌa ni de yika kuechi nuu ia Dios,

chi ni ka ndakoo de siki ia oo ndee sukun nuu ñuꞌu teꞌa yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index