Search form

Salmo 78:20

20Chi jandaa ja ni ndata ya kava yun, te ni jinonta ndute ja ni jika de na kuinio in yute,

te ni junkuꞌun de nuu ñuꞌu teꞌa yun. Te vitna, ¿a kuu taa ya xtaa ja vi kao?

¿Vi a kuu taa ya kuñu ja vi kao?”, ka kachi de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index