Search form

Salmo 78:53

53Te ni ondeka guaꞌa ña ya jin, nagua ja ma vi koyuꞌi.

Su ñayiu Egipto ja ni ka okaꞌan uꞌu ña, chi ni saꞌa ya ja ni ka saꞌui nuu ndute mar.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index