Search form

Salmo 78:62

62Te ni kiti ini ndevaꞌa ya nuu ñayiu ñuu ya,

te ni jandetu ya ja kuaꞌi ni ka jaꞌni ña jin yuchi kani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index