Search form

Salmo 78:67

67Te ni skexiko ya ñayiu ka kuu ndikin tata José,

te tu ni kaji ya ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Efraín.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index