Search form

Salmo 79:1

Ka kusuchi ini ñayiu ja ni naa Jerusalén

Yaa ni tee Asaf

1Ni kiukuei ñayiu inka ñuu nuu ñuu ja ni saꞌa jajin ni, vi Dios,

te ni ka saꞌa neꞌe ni ka saꞌa yichi veñuꞌu ii ni, vi ni ka xnani ndiꞌi Jerusalén.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index