Search form

Salmo 79:8

8Te ma tetniuu ni tnundoꞌo siki in in sein ja jaꞌa yika kuechi ni ka osaꞌa ndi nijaꞌnu san.

Neꞌe ñama ni, te kundaꞌu ini ña ni, chi ja ni ka kuita saꞌun san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index