Search form

Salmo 79:9

9Chituu ña ni, vi Dios, chi maa ni kuu ia skaku niꞌnu ña, nagua ja na kokaꞌnu sivi ni.

Skaku niꞌnu ña ni nagua ja na koo jayiñuꞌu nuu ni,

te kuakaꞌnu ini ni jin yika kuechi ka saꞌa san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index