Search form

Salmo 81

Vi kata sii ini ni nuu ia Dios

Yaa ni tee Asaf

1Vi kata sii ini ni nuu ia Dios, ia taa ja ndakuio.

Vi kana sii ini ni ja ka saꞌa kaꞌnu ni ia Dios ñayiu ka kuu ndikin tata Jacob.

2Vi kata ni yaa vi skaxin ni pandero,

te vi tee ni yutnu kaxin vi yutnu ndaꞌi.

3Te vi tiuu ni ndikin kiuu ndayoso jaa yoo, vi kiuu ja nduu sagua yoo ja kuu llena,

vi kiuu ka saꞌo viko kaꞌnu.

4Te yaꞌa kuu in ja kanuu ja vi saꞌa ñayiu Israel,

chi in tnoꞌo ja ni tatnuni ia Dios nuu ndikin tata Jacob kuu.

5Te yaꞌa kuu ja ni tatnuni ya nuu ndikin tata José,

na ni ndakoo ya siki ñayiu Egipto.

Ni onini san in saꞌan ka kaꞌan ñayiu ja tu jinkuiꞌnu ini san.

6Te kachi ia Dios: “Ni kindee rin in javee ja ni ka ondiso ron,

te ni ka ndoo uun ndaꞌa ron jin tniuu ndee ja ni ka osaꞌa ron.

7Te nuu ni ka tnaꞌa ron tnoꞌo suchi ini, ni ka kana ron nuu rin,

te ni skaku niꞌnu ña rin, te ndee nuu viko tnutnuu yun oo rin,

te ni onini rin tnoꞌo ka kaꞌan ron, te ni jito tnuni ña rin nuu ñuꞌu ndute nuu nani Meriba.

8’Te maa ron ja ka kuu ron ñayiu ñuu rin, vi konini tnoꞌo ja na kaꞌan rin nuu ron,

vaa nuu suaꞌa te vi konini ron ñayiu Israel tnoꞌo kaꞌan rin.

9Vaa ma vi konevaꞌa ron chuꞌchi ñayiu inka ñuu veꞌe ron,

ni ma vi junkuiin jiti ron nuu chuꞌchi ja tu ka jini ron.

10Chi maa rin kuu Jitoꞌo Dios ron ja ni ndeneꞌe ña rin Egipto.

Vi kune yuꞌu ron, te na tnaa rin ja vi kaa ron, jiñaꞌa rin.

11’Su tu ni ka kuini ñayiu ñuu rin ja vi konini tnoꞌo ni kaꞌan rin,

te ni tu ni ka kuini ñayiu Israel ja vi kuantnoꞌo ñai.

12Te yun kuu ja ni xndendoo rin jin, chi inu ndee ndevaꞌa ini anui,

te ni ka saꞌa mai nagua ka kuini.

13Su nuu suaꞌa te ni ka onini ñayiu ñuu rin tnoꞌo ni kaꞌan rin nui,

te ni ka jika ñayiu Israel nuu ichi rin.

14Nuu saa, chi vi nunuu suaꞌa ni, te xnaa rin ndiꞌi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin nuu siun,

te tetniuu rin tnundoꞌo vi tnaꞌa ñayiu ka ndakoo siki.

15Te ñayiu ka skexiko ña jin rin ja kuu rin Jitoꞌo, vi kaꞌnu jiti nuu rin ja vi chiñuꞌu ñai nuu siun.

Su tuu, chi nikuii nikani vi kotnaꞌi tnundoꞌo.

16Te nuu maa ñayiu ñuu rin, chi kokuñaꞌa rin triu guaꞌa ja vi kokai,

te kokuñaꞌa rin nduxi ja kee yika kava ja vi kokoꞌi vi ndee vi ndenuu ini nuu siun”,

kachi ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index