Search form

Salmo 81:10

10Chi maa rin kuu Jitoꞌo Dios ron ja ni ndeneꞌe ña rin Egipto.

Vi kune yuꞌu ron, te na tnaa rin ja vi kaa ron, jiñaꞌa rin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index