Search form

Salmo 81:14

14Nuu saa, chi vi nunuu suaꞌa ni, te xnaa rin ndiꞌi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin nuu siun,

te tetniuu rin tnundoꞌo vi tnaꞌa ñayiu ka ndakoo siki.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index