Search form

Salmo 82

Dios kuu ia kaꞌnu ja jaꞌnde ndaa ya kuechi

Yaa ni tee Asaf

1Maa ia Dios tatnuni nuu ka ndututu chuꞌchi ka oo ndee andivi,

nagua ja kaꞌnde ndaa ya kuechi siki chuꞌchi yun.

2Te jiñaꞌa ya: “¿Nasaa ka kiuu vi kokaꞌan niꞌnu ron ja jaꞌa tniuu kueꞌe,

ja maa ni ka chituu ron ñayiu ka saꞌa jakueꞌe?

3Vi kaꞌan niꞌnu ja jaꞌa ñayiu inu vita vi ja jaꞌa suchi ka kuu laꞌu.

Vi saꞌa ndaa ja jaꞌa ñayiu ka tnaꞌa tnundoꞌo vi ñayiu tu saꞌun nagua ka nevaꞌa.

4Vi ndatau ñayiu ka tnaꞌa tnundoꞌo vi ñayiu tu saꞌun nagua ka nevaꞌa.

Vi skaku niꞌnu jin nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe.

5’Chi tu ka jini ron ja ka kuu ron chuꞌchi, te ni tu ka jinkuiꞌnu ini ron,

te ka jika ron ñunee, te ka kisi ndiꞌi ja oo ñuyiu.”

6Te jiñaꞌa rin: “Chuꞌchi ka kuu maa ron,

te ndiꞌi ron ka kuu seꞌe Dios, ia oo ndee sukun.

7Su visi ni saa, te vi kuu ron, nagua ka jiꞌi ndiꞌi ñayiu,

te vi ndonso ron nagua ka ndonso tee ka tatnuni”, jiñaꞌa rin.

8Ndakoo ni, vi Dios, te sandaa ni kuechi ñayiu ñuyiu,

chi maa ni kuu Jitoꞌo ñayiu ndiꞌi ñuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index