Search form

Salmo 83:1

Ka ndakuatu ñayiu ja na chituu ña ia Dios

Yaa ni tee Asaf

1Ma kasi yuꞌu ni, vi Dios, ja ma kaꞌan ni,

te ni ma kendoo titiꞌi ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index