Search form

Salmo 83:11

11Saꞌa ni jin tee ka kuu nijaꞌnu yun nagua ni saꞌa ni jin Oreb vi jin Zeeb.

Saꞌa ni jin ndiꞌi tee ka tatnuni yun nagua ni saꞌa ni jin Zeba vi jin Zalmuna,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index