Search form

Salmo 83:7

7vi ñayiu Gebal vi ñayiu Amón, vi ñayiu Amalec,

vi ñayiu filisteo vi ñayiu ka oo ñuu Tiro.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index