Search form

Salmo 84:12

12Te na taꞌu na ndetu ñayiu ka kukanu ini ña jin ni, vi Jitoꞌo san,

ja kuu ni ia ndakui ndevaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index