Search form

Salmo 84:5

5Na taꞌu na ndetu ñayiu ka niꞌi jandakui nuu ni,

te maa ni ka ndioo ini ja vi kakai nuu ichi ni ja kentakuei ndee yuku Sión, vi Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index