Search form

Salmo 84:8

8Konini ni joo tnoꞌo ja ndakuatu san nuu ni, vi Jitoꞌo san, ja kuu ni ia ndakui ndevaꞌa.

Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san, vi Dios Jacob.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index