Search form

Salmo 86:15

15Su maa ni, vi Jitoꞌo, chi kuu ni ia Dios ndaꞌu ini vi kaꞌnu ndevaꞌa ini ni,

te kuekuee kiti ini ni vi kutoo ni ñayiu, te saꞌa ndaa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index