Search form

Salmo 88:1

Chituu ña ni jin san, vi Dios

Yaa ni ka tee ndikin tata Coré vi Hemán

1Jitoꞌo san, maa ni kuu Dios, ia skaku niꞌnu ña jin san,

te nduu vi ñuu ni kana ndaꞌu san nuu ni ja chituu ña ni jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index